اپرنه اتا شهر نوم هسته که فرانسهِ مرن دله دره. اینتا شهر شامپانی آردن ِشهرستون میون قرار بییته و سال ۲۰۰۶ سرشماری سَره، ۲۴٬۴۵۶ نفر جمعیت داشته.

وابسته جستاروندچی‌ین

منابعدچی‌ین