امیان اتا شهر نوم هسته که فرانسهِ سم (فرانسه) دله دره. اینتا شهر پیکاردی ِشهرستون میون قرار بییته و سال ۲۰۰۶ سرشماری سَره، ۱۳۶٬۱۰۵ نفر جمعیت داشته.

وابسته جستاروندچی‌ین

منابعدچی‌ین