ارمانتیر اتا شهر نوم هسته که فرانسهِ نور (فرانسه) دله دره. اینتا شهر شمال کاله ِشهرستون میون قرار بییته و سال ۲۰۰۶ سرشماری سَره، ۲۴٬۸۳۶ نفر جمعیت داشته.

وابسته جستارون دچی‌ین

منابع دچی‌ین