آگوست رودن يا اُگوست رودَن (فرانسوی جه: Auguste Rodin) (بزائه ۱۲ نوامبر ۱۸۴۰، پاریس - بمرده ۱۷ نوامبر ۱۹۱۷) اتا خلّاق ِموجستمه‌ساز بی‌یه که مُدِرن ِِموجستمه‌سازی ِپایه‌گذارون جه هم هسته. وه وچه که بی‌یه نقاشی دَکشی‌ین جه وه ره خله خِش اِمو، همینسه بورده هنر و طراحی مدرسه درس بخوندسته و ۱۷ سالگی گادِر دِتا جایزه بَوِردِه. ونه موجستمه‌ئون دله احساسات فی‌المثل اضطراب یا ترس ره بنشنه دَرک هاکردن. ونه موجستمه‌ئون ویشته مرمر یا برنز جه بینه و جای اینکه قدیمی موجستمه‌ئون واری اتا عادی آدِم ره سِراق هادن، ویشته کسانی ره نشون دائه که وشون آناتومی کج و کُعله بی‌یه و وشون ِاعضاء قایده نَینه.

معروف ِآثار دچی‌ین

مفتکّر ِمَردی دچی‌ین

 
مفتکّر ِمَردی

این موجستمه دله تغییر شکل خله ملایم هسته ولی اینجه هم موجستمهٔ ِدَست و لینگ گت‌ته از اونچی که ونه بائن، هستنه؛ این کار جه رودن خاسته اون بار روانی که این مردی دانّه ره مخاطبون ره سِراق هاده. همین‌جور ونه دَست هم ات‌تی سِس بَیی و بی‌حرکت ونه لینگ ِسَر کَته که ونه بی‌تحرکی و سرگردونی ره مَیِّن کانده.

کالهٔ آدِمون دچی‌ین

 
کالهٔ آدِمون. ۱۸۸۹-۱۸۸۴میلادی. برنز.۲/۱×۲/۴×۲متر. هیرشهورن موزه. اسمیتسونیان مؤسسه، واشنگتن دی سی. هدیهٔ جوزف اچ. هیرشهورن۱۹۶۶.

شهر ِکالهٔ ِشهرداری رودن جه بخاستنه که اتا یادواره شیش نفر وسّه بسازه که سال ۱۳۴۷ میلادی شه جان ره خطر دینگونه و شه بوردنه انگلیس ِقشون دله تا در عَوِض وشون ِشهر انگلیسی‌های محاصره دَست ِپه جه خِلاص بواشه.

رودن این شیش نفر ره جای اونکه قهرمون واری دَکشه، ات‌جور دکشی‌یه که وشون‌ها لباس همه جرد بخارد و کثیفه و اتا مَرمونا رَسِن وشون ره بمردن سمت کَشِنه. وشون جای اینکه شجاعونه حرکت هاکنن، معلومه که ترس و پشیمونی و ترس دارنه.

منابع دچی‌ین

بیرون ديّن دچی‌ین