مار
دوره سنگواره‌یی: کرتاسه - هولوسن

پیتون
طبقه‌بندی علمی
فرمانرو: جانوران
چله: رسن‌دارون
زیرچله: مهره‌دارون
رده: سوسماریون
زیررده: دوکاوان
فُرورده: پولک‌سوسمارشکلان
بالاراسته: پولک‌سوسماران
راسته: پولک‌دارون
زیرراسته: مرون
مرون جهون نقشه دله بکلستونه
مرون جهون نقشه دله بکلستونه

مَر (که بعضی جائون مهر ونگ بزه وونه)، (به فارسی: مار) اتا حیوون نوم هسه که خزندگون رج دله جا گیرنه. ونه خراک ویشتر گل هسه. هم ونه زهردار تی (بامشی مر واری)، هم ونه بی‌زهر تی دره (ئو مر واری).

منابعدچی‌ین

ویکی تلمبار دله بتونّی پرونده‌ئونی که مر خَوری دَره ره پیدا هاکنین.
  • فارسی ویکی‌پدیا