آگاپتوس دوم (انگلیسی جه: AGAPETUS Secundus) رم کاتولیک کلیسای پاپ بی‌یه. وه رم دله دنیا بموئه و۱۰ می ۹۴۶ تا دسامبر ۹۵۵ گادِر، اتا پاپ مِقوم ره داشته.

منابعدچی‌ین

Wikipedia contributors, "List of popes," Wikipedia, The Free Encyclopedia, http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=List_of_popes&oldid=268921163 (accessed February 9, 2009).

وابسته جستاروندچی‌ین