آوریلمهژوئن
۱۲۳۴۵۶۷
۸۹۱۰۱۱۱۲۱۳۱۴
۱۵۱۶۱۷۱۸۱۹۲۰۲۱
۲۲۲۳۲۴۲۵۲۶۲۷۲۸
۲۹۳۰۳۱
* * میلادی تقویم * *

۱۵ مه روزی هسه که گریگوری تقویم دله، هر سالِنه ۱۳۵اُمین روز کَفِنه و اگه سال کبیسه بوئه، ۱۳۶اُمین روز إستِنه. ۱۵ مه جه، تا خانه سال سَر بوو، ۲۳۰ روز کار دارنه.

اتفاقات دچی‌ین

دپیته چرخه‌تو دچی‌ین

بریم بگردستن دچی‌ین