ژان دوازدهم (انگلیسی جه: IOANNES Duodecimus) رم کاتولیک کلیسای پاپ بی‌یه. وه رم دله دنیا بموئه و۱۶ دسامبر ۹۵۵ تا ۱۴ می ۹۶۴ گادِر، اتا پاپ مِقوم ره داشته.

GiovanniXII.png

منابعدچی‌ین

Wikipedia contributors, "List of popes," Wikipedia, The Free Encyclopedia, http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=List_of_popes&oldid=268921163 (accessed February 9, 2009).

وابسته جستاروندچی‌ین