آنگولم اتا شهر نوم هسته که فرانسهِ شارانت دله دره. اینتا شهر پواتو-شارنت ِشهرستون میون قرار بییته و سال ۲۰۰۶ سرشماری سَره، ۴۲٬۰۹۶ نفر جمعیت داشته.

وابسته جستاروندچی‌ین

منابعدچی‌ین