آنگله اتا شهر نوم هسته که فرانسهِ پیرنه-اتلانتیک دله دره. اینتا شهر ناحیه آکیتن ِشهرستون میون قرار بییته و سال ۲۰۰۶ سرشماری سَره، ۳۷٬۶۴۶ نفر جمعیت داشته.

وابسته جستاروندچی‌ین

منابعدچی‌ین