کویون اتا شهر نوم هسته که فرانسهِ وکلوز دله دره. اینتا شهر پروانس آلپ-کوت دازور ِشهرستون میون قرار بییته و سال ۲۰۰۶ سرشماری سَره، ۲۵٬۸۱۹ نفر جمعیت داشته.

وابسته جستاروندچی‌ین

منابعدچی‌ین