کومپینی اتا شهر نوم هسته که فرانسهِ اوآز دله دره. اینتا شهر پیکاردی ِشهرستون میون قرار بییته و سال ۲۰۰۶ سرشماری سَره، ۴۲٬۰۳۶ نفر جمعیت داشته.

وابسته جستاروندچی‌ین

منابعدچی‌ین