ویجه‌ئونه استقبالدچی‌ین

سِلام برار، امه جمع دله خِش بمویی، امیدوارمه همدیگه پَلی دواشیم و اتدیگه‌ی بال‌ماس بَواشیم. شمه مقالات ره بخوندستمه، خله خار بینه، امیدوارمه ویشته اِما ره کومک هاکنی و ویکی‌پدیا ره تن هادی. ته خنابدون: شمه گِگا: محکگپ بزوئن ‏۲۵ اکتبر ۲۰۱۲، ساعت ۰۷:۵۷ (UTC)

خط تورفته خواهش کمبه . من تازه دایمه شروع کمبه ئو اگه ضعفایی دره خوشحال بومه شما برارون کمک جا حل بووشه. شمه مقالون بخوندس داشتمه ئو خله مره خوش بیمو ئو تا حدی شمه جا این جوری آشنا بئی مه !. اسا داشتمه فار کرای 3 جا کار کردمه بدیمه شابلون درس هاکردن جا موشکل دایمه . مجبور بیمه جدول جا استفاده هاکنم . مثلا فار کرای 3 مقاله ره هارشین . دوس داشتمه اتا شابلون مخصوص بازی درس بووشه (اینگیلیسی مقاله دسوری) . دقیقن ندوممه چتی. بتونی اتا راهنمایی هاکنی؟
وه ره همین الآن ته وسّه دره درس کامبه. شابلون بساتن خله تمرین خانه و ات‌کمه سخت هسته. کم‌کم یاد گنّی.--شمه گِگا: محکگپ بزوئن ‏۲۵ اکتبر ۲۰۱۲، ساعت ۰۸:۳۳ (UTC)
  دِرِس بیّه؛ فقط ات‌چی ره ونه خَوری ونه بارم. اِما قبلاً «وَ» ره «ئو» نِوشتمی ولی ترنه (تازه) قوانین دله قرار بی‌یشتمی که اون گادِر به بعد فارسی سون، «و» بنویسیم و «ئو» بخوندیم. اسا «ئو» معنی «آّب» دِنه. کلاً ات‌تی قیشنگ مقاله بیّه، ته دَس دور: شمه گِگا: محکگپ بزوئن ‏۲۵ اکتبر ۲۰۱۲، ساعت ۰۸:۴۹ (UTC)
ته دس درد نکنه . خله خار بییه . شابلون درس هکردن وسر شمه هارشا چی ره بخوندم بیتره ؟ شما اینجه game وسر چی کار زننی ؟ من اینجوری کار زمه game=کا gamer=کاکَر Rereza (بحث) ‏۲۵ اکتبر ۲۰۱۲، ساعت ۰۹:۰۸ (UTC)
راستش اِما شه لهجه دله (ساروی) فارسی واری، گامبی «بازی»؛ ولی فکر کامبه همون شمه «کا» بتتر بوئه. چون حتی امه لهجه دله هم بازیون ِنوم ِته ره «کا» یِلنه. (هف‌سنگ‌کا، قلعه‌کا، ماره‌کا و... سون) ولی مه نظر بتتره اون مقاله دله «مرز» ره «سامون» معنی هاکنیم. شمه گِگا: محکگپ بزوئن ‏۲۵ اکتبر ۲۰۱۲، ساعت ۱۵:۲۴ (UTC)
1- در کل مه هارشا کاء اصیل تر هسه .2- سامون سِر منم شمه جا موافقمه .

شوا schwaدچی‌ین

مازرون غرب لهجه دله شواء حرف « schwa» خله ویشتر کاربرد داینه مثلن آمل شهر نوم فارسشون گننه amol ،آمل به غرب مازرونی دله گننه Aməl یا چالوس ره گننه chaləs جدای این خله موصوف صفتون وسط اینتا حرف کار شونه مثلن« خورده وشه» اینتی تلفظ بونه «Xurdə vachə» که «ه» بموئه شواء وسر . خله افعال ته اصولن «ه» نایمی مثلن «بونه» ره اینتی تلفظ کننه «bunə» در حالی که امه بنویشتن اینتی معنی دنه: «bune» . بدون اینتا حرف امه کار خله لنگ هسه .فکر کمه موشکل شرق وغرب گویش جااتی موشترک بوئه شواء وسر ویکی دله هیچ فکری بیه ؟ Rereza (بحث) ‏۱ نـووه‌مـبـر ۲۰۱۲، ساعت ۲۰:۰۷ (UTC)

شوا آمل به سمت غرب گویشون دله به کار شونه، متاسفانه عربی الفبا جا نتومبی وه ره نشون هادیم، فقط لاتینی الفبای بتونده نمایش هدا بووه، مه نظر ə ونه سه حرف مناسبی هسته Esmaeil (بحث) ‏۳۰ اکتبر ۲۰۱۲، ساعت ۱۴:۱۱ (UTC)
گیلکون سر اینتا موشکل خله ویشتر وجود داینه .همین سر وشون بمونه اتا حرف موعین هاکردنه اینتاء سر . فکر کمه «ˇ» ره شوا سر النه. که ویشتر دتا کلمه میون که ونه شوا بیه مثلا موصوف و صفت میون النه . مثلن امامازرونی دله «Xarerika» «خارِ ریکا» نئومی هیچ وقت ، گمی «Xarərika» که عربی حروف جا اینتی بونه «خارˇریکا» که اَی هم راضی نیینه ولی هیچ چی تون بیتر هسه . من گمه اینتاء سر اتا بحث بووشه خاره.Rereza (بحث) ‏۱ نـووه‌مـبـر ۲۰۱۲، ساعت ۲۰:۰۶ (UTC)

شابلون بساتندچی‌ین

شابلونون شه چنتی و چنتا رج جه تقسیم وانّه. مثلاً این شابلون که فار کرای دله بی‌یشتمی ره گانّه «اطلاعاتِ جعبه» این مدل شابلون ره بنشنه ونه کومک جه بسازی. ات‌تی شابلون (ونه واری) هم دَره که ونه درون ات‌خله لینک یِلنه و وه ره گانّه «ناوبری شابلون» این شابلون ره هم بنشنه اینتا کومک جه بساتن. بعضی جور دیگه شابلون هم دَره که فعلاً فکر نکامبه ته بدرد بخارِن چون خله مقالات دله استفاده نوانّه و کم‌کم وشون جه تدریجی آشنا وانی. («تاریخ‌دار شابلونون» یا «مار شابلونون» و... واری) فعلاً خدافظ، اگه کاری داشتی همینجه بنویس تا هرچی مه دَس بَر اِنه ره ته وسّه بارِم.شمه گِگا: محکگپ بزوئن ‏۲۵ اکتبر ۲۰۱۲، ساعت ۱۶:۳۹ (UTC)