کئور اتا شهر نوم هسته که فرانسهِ لو (بخش) دله دره. اینتا شهر پیرنه میانه ِشهرستون میون قرار بییته و سال ۲۰۰۶ سرشماری سَره، ۲۰٬۰۶۲ نفر جمعیت داشته.

وابسته جستارون دچی‌ین

منابع دچی‌ین