پشتو زوون یا پشتوجی اتا ایرانیجی زبون هسه که افغانستون جنوب ور و پاکستون شمال ور وه ره گنش کننه. اینتا زبون اتا شاخه از شرقی ایرانیجی زبون شرقی جنوب هسه. وه اتا نو ایرانیجی زبون هسه. اینتا زبون مازرونی‌مونا عربی و تورکی جا تاثیر نیته. وه شه وسر اتا ویژه الفبا دارنه و افغانی واری اتا از رسمی زبونون هسه. اینتا زبون گنش‌کرون ره پشتون گنه و وشون سرزمین ره پشتنوخواه یا پکتیکا گنه که افغانستون جنوب و پاکستون شمال ور هسه. پشتوجی زبون ره ۱۸ میلیون نفر گنش کننه.

بیرونی پیونددچی‌ین

ویکی‌پدیا نسخه، پشتو جه