ایزو ۲–۶۳۹ ات‌جور استاندارد هسته که زوون‌ها سر اختصاری نوم یلنه. ایزو ۲–۶۳۹ دله بیش از ۴۶۰تا زوون وسّه سه‌حرفی کُد تعیین هکردنه. مثلاً مازرونی ره mzn و دانمارکی ره dan جه میّن کننه.

دپیته چرخه تو دچی‌ین

منابع دچی‌ین