وی نو سورلو اتا شهر نوم هسته که فرانسهِ لوئه گرون دله دره. اینتا شهر ناحیه آکیتن ِشهرستون میون قرار بییته و سال ۲۰۰۶ سرشماری سَره، ۲۳٬۴۶۶ نفر جمعیت داشته.

وابسته جستاروندچی‌ین

منابعدچی‌ین