وییوفرانش سور سئون اتا شهر نوم هسته که فرانسهِ رون (بخش) دله دره. اینتا شهر رون-آلپ ِشهرستون میون قرار بییته و سال ۲۰۰۶ سرشماری سَره، ۳۴٬۱۸۸ نفر جمعیت داشته.

وابسته جستاروندچی‌ین

منابعدچی‌ین