نیکاراگوئه اتا کشور نوم هسه که آمریکا قاره دله دره.

فلاگ اف نیکاراگوا

جوغرافیدچی‌ین

اینتا کشور گتی۱۲۰۲۵۴ کیلومترمترموربع هسه.اینتا کشور۵/۴میلیون نفرجمعیت دارنه.ونه نیشته‌گا نوم ماناگوآ هسه.

فرهنگدچی‌ین

ونه مردم ویشتراسپینیجی زوون ره گپ زنه‌نه ئو مسیحی دین ره په‌روو هسه‌نه.

سیاستدچی‌ین

اینتا کشور حوکومت جوموری هسه.

ایقتصاددچی‌ین

اینتا کشور پیل یکا نوم کوردوبا(پیل یکا) هسه.

تاریخدچی‌ین

اینتا کشور قدیم دله ئیسپانئون کولونی بیه ئو مازرونی ۱۳۳۳ سال دله أتا سیوا کشور بیه.

دپت چرخه‌توئوندچی‌ین