نیکاراگوئه اتا کشور نوم هسه که آمریکا قاره دله دره.

فلاگ اف نیکاراگوا

جوغرافی دچی‌ین

اینتا کشور گتی۱۲۰۲۵۴ کیلومترمترموربع هسه.اینتا کشور۵/۴میلیون نفرجمعیت دارنه.ونه نیشته‌گا نوم ماناگوآ هسه.

فرهنگ دچی‌ین

ونه مردم ویشتراسپینیجی زوون ره گپ زنه‌نه ئو مسیحی دین ره په‌روو هسه‌نه.

سیاست دچی‌ین

اینتا کشور حوکومت جوموری هسه.

ایقتصاد دچی‌ین

اینتا کشور پیل یکا نوم کوردوبا(پیل یکا) هسه.

تاریخ دچی‌ین

اینتا کشور قدیم دله ئیسپانئون کولونی بیه ئو مازرونی ۱۳۳۳ سال دله أتا سیوا کشور بیه.

دپت چرخه‌توئون دچی‌ین