مونتوبان اتا شهر نوم هسته که فرانسهِ ترنه گرون دله دره. اینتا شهر پیرنه میانه ِشهرستون میون قرار بییته و سال ۲۰۰۶ سرشماری سَره، ۵۳٬۹۴۱ نفر جمعیت داشته.

وابسته جستاروندچی‌ین

منابعدچی‌ین