مونتلیمر اتا شهر نوم هسته که فرانسهِ دروم دله دره. اینتا شهر رون-آلپ ِشهرستون میون قرار بییته و سال ۲۰۰۶ سرشماری سَره، ۳۳٬۹۲۴ نفر جمعیت داشته.

وابسته جستاروندچی‌ین

منابعدچی‌ین