مولن، الیه اتا شهر نوم هسته که فرانسهِ الیه دله دره. اینتا شهر اوورنی ِشهرستون میون قرار بییته و سال ۲۰۰۶ سرشماری سَره، ۲۰٬۵۹۹ نفر جمعیت داشته.

وابسته جستارون دچی‌ین

منابع دچی‌ین