مانتون اتا شهر نوم هسته که فرانسهِ آلپ-ماریتیم دله دره. اینتا شهر پروانس آلپ-کوت دازور ِشهرستون میون قرار بییته و سال ۲۰۰۶ سرشماری سَره، ۲۷٬۶۵۵ نفر جمعیت داشته.

وابسته جستاروندچی‌ین

منابعدچی‌ین