لومان (فرانسه) اتا شهر نوم هسته که فرانسهِ سرت (فرانسه) دله دره. اینتا شهر پیی دو للوآر ِشهرستون میون قرار بییته و سال ۲۰۰۶ سرشماری سَره، ۱۴۴٬۰۱۶ نفر جمعیت داشته.

وابسته جستاروندچی‌ین

منابعدچی‌ین