لوریان اتا شهر نوم هسته که فرانسهِ موربیان دله دره. اینتا شهر بریتانی ِشهرستون میون قرار بییته و سال ۲۰۰۶ سرشماری سَره، ۵۸٬۵۴۷ نفر جمعیت داشته.

وابسته جستاروندچی‌ین

منابعدچی‌ین