دوکتر لودویک لازاروس زامنهوف (Ludwik Łazarz Zamenhof) متولد سال ۱۸۵۹ شهر بیالیستوک روسیه دله، سازنده بین‌المللی زوون ِاسپرانتو ۱۸۸۷ هسته. وه سال ۱۹۱۷ دله بمرده.

لودویک لازاروس زامنهوف
بزائنی‌روز ۱۵ دسامبر ۱۸۵۹
بیالیستوک روسیه
لهستون امروزی
بمردن ۱۴ آوریل ۱۹۱۷
ورشو پرچم لهستون لهستان
ملیت لهستانی
کار مخترع اسپرانتو زوون،
چشم‌پزشک

یونسکو سال ۱۹۸۶ ره به پاس خدمات زامنهوف به بشریت، و به خاطر بساتن اسپرانتو زوون، سال «زامنهوف» اعلام هاکرده.

بیرون بگردستندچی‌ین