ولاپوک (Volapük) اتا زوون مصنوعی هسته که سال ۱۸۸۰ از سوی یوهان مارتین اشلیر کشیش کاتولیک آلمانی بساته بیّه.

ولاپوک نشان

امروزه تعداد گویشورون به ولاپوک زوون جهون دله به ۲۵ تا ۳۰ نفر برآورد وانه. نام این زوون از دِتا واژه وُل و پوک بَیته بیّه که تحریف بیّه دو واژه انگلیسی world (جهون) و speak (گپ بزوئن) هسته.

منابعدچی‌ین