لوئیس کارول (۱۸۹۸-۱۸۳۲) اینگیلیسی نویسنده، ریاضیدون و کشیش هسته که داستان مشهور آلیس عجیب سرزمین دله ره بنویشته. کارول این داستان ره سال ۱۸۶۵ مونتشر هکرده. ونه اثر طول سال‌ئون پس از انتشار عرصه‌ئون موختلف ادبیات و هونر دله الهام بَییته و تاثیرگوذار بی‌یه.

لوئیس کارول