سپتامبراکتبرنوامبر
۱۲۳۴۵۶۷
۸۹۱۰۱۱۱۲۱۳۱۴
۱۵۱۶۱۷۱۸۱۹۲۰۲۱
۲۲۲۳۲۴۲۵۲۶۲۷۲۸
۲۹۳۰۳۱
* * میلادی تقویم * *

۱۰ اکتبر روزی هسه که گریگوری تقویم دله، هر سالِنه ۲۸۳اُمین روز کَفِنه و اگه سال کبیسه بوئه، ۲۸۴اُمین روز إستِنه. ۱۰ اکتبر جه، تا خانه سال سَر بوو، ۸۲ روز کار دارنه.

اتفاقات

دچی‌ین

دپیته چرخه‌تو

دچی‌ین

بریم بگردستن

دچی‌ین