لسیوته اتا شهر نوم هسته که فرانسهِ بوش دو رون دله دره. اینتا شهر پروانس آلپ-کوت دازور ِشهرستون میون قرار بییته و سال ۲۰۰۶ سرشماری سَره، ۳۲٬۱۲۶ نفر جمعیت داشته.

وابسته جستاروندچی‌ین

منابعدچی‌ین