شومون، اوت مرن اتا شهر نوم هسته که فرانسهِ اوت مرن دله دره. اینتا شهر شامپانی آردن ِشهرستون میون قرار بییته و سال ۲۰۰۶ سرشماری سَره، ۲۴٬۳۵۷ نفر جمعیت داشته.

وابسته جستاروندچی‌ین

منابعدچی‌ین