شوله اتا شهر نوم هسته که فرانسهِ من الوآر دله دره. اینتا شهر پیی دو للوآر ِشهرستون میون قرار بییته و سال ۲۰۰۶ سرشماری سَره، ۵۴٬۶۳۲ نفر جمعیت داشته.

وابسته جستاروندچی‌ین

منابعدچی‌ین