شاهنامه یا شاهنومه اتا کتاب نوم هسته فردوسی وه ره فارسی شعر جه بنویشته. این کتاب دله ایرانی اساطیر ِداستان‌ها بنویشتوئه. این داستان‌هایِ ریشه زرتشتی کتابون جه رِسِنه که پهلوی جه دِگاردِست بَیینه.

اتا شاهنومه جلد

شاهنومه دله چن بخش داستان دَره. اولین بخش پیشدادی شاهون ِداستان هسته که کیومرث جه شروع وانه و فره ایزدی ونه تیر-تِبار دله موندِنه. فریدون و ونه ریکائون ِداستان این بخش دله دره. وشون ِتوم بیّن په کیانی شاهون دوره شروع وانه. این دوره رستم ِداستان‌ها و اتخله دیگه داستان منجمله اسفندیار و سیاوش پیش انّه. آخرین دوره هم ساسانیون شِنه که عربون ِحمله جه تموم وانه.

چندین شاعر و نویسنده دیگه هم کتابونی دارنه که وشون نوم شاهنامه بائه ولی معروفترین شاهنامه ره فردوسی بنویشته؛ شاهنومه شاءطهماسب واری.

منابعدچی‌ین

  • صفا، ذبیح‌الله. حماسه‌سرایی در ایران. چاپ ششم. تهران: امیرکبیر، ۱۳۷۹. ISBN 964-00-0635-1.
  • شاهنامه فردوسی: ISBN 964-5566-35-5