سیاوش اتا ایرانی اسطوره هسته که شاهنومه دله دَره. وه کیکاووس وَچه هسته و رستم پَلی گَت وانه. وقتی ونه آموزش رستم په تموم وانه، وَرگِردِنه کیکاووس په. این گادِر سودابه، که کیکاووس ِزِنا و هاماوران ِشازده هسته، ونه عاشق وانه و وه ره مِزراب یـِنّه که وه ره بَگّه. سیاوش قبول نَکانده و همینسه سودابه ونه وسّه نقشه کَشِنه. کیکاووس که ندونده کامین‌تا طرف ره بَییره، سیاوش ره گانه که اتا اسب جه ونه تش دله بوره و اگه تش جه سالم دَربورده، یعنِن بی‌گناهه. وه قبول هاکرده و این آزمایش دله موفق بیّه ولی سودابه ضمانِت ره هاکرده که کیکاووس وه ره نَکاشه.

سیاوش ِعکس شاهنومه طهماسبی دله

کیکاووس وه ره بَرِسِنی‌یه که توران جه جنگ هاکنه و وه رستم همراهی بورده و افراسیاب جه دیم‌به‌دیم بیّه ولی بجای جنگ دَکِتِن افراسیاب ِدوماد بیّه و کسی-خِشی په جنگ ره صلح هاکرده. وه اتا شهر بساته و ونه درون دَیّه تا این که ات‌سری آدِم بوردنه ونه چوقولی ره افراسیاب پَلی هاکردنه و افراسیاب که فکر کارده سیاوش خانه وه ره بَکاشه، زودته دس بکار بیّه و وه ره بَکاشته.

دَپیته چرخه‌توئوندچی‌ین

منابعدچی‌ین

  • فارسی ویکی‌پدیا.