سوت‌خونی یا اساطیری داستان ات‌تی موسیقی‌ ره گانّه که ونه دله خوننده‌ئون اتا قهرمون وسّه شعر بخوندِن. شاهنومه و هوجبرسلطون دِتا سوت‌خونی هستنه.

منابع دچی‌ین