ماژول:صندخ:1270: attempt to concatenate field '__modulename__' (a nil value) حکیم ابوالقاسم حسن پور علی توسی مشور به فردوسی فارسی‌زوون شاعر و سوت‌نویس بی‌یه که شاهنومه ره سوت دَوِسته. فردوسی توس، خراسون دله دنیا بموئه و همونجه هم بمرده و وه ره چال هاکردنه. وه این‌سه معروف هسته که ایران ِقدیمی داستان‌ها که زرتشت دین دله دَینه ره اسلام بمو په، جدیدِ زوون جا دگاردنی‌یه و شعر هاکرده و اینتی باعث بیّه فارسی زوون زننه باقی بمونده. وه سی سال بکشی‌یه که شاهنومه ره رج هاکنه. فردوسی سامانیون و غزنویون ِحکومت هم‌گدر بی‌یه و سلطان محمود غزنوی پلی بورده و ونجه اجرت بخاسته که سلطان وه ره پس بزو. فردوسی اتا مسخره‌نومه هم دارنه که ونه دله سلطان محمود ره کتره گانه.


منابع

دچی‌ین


وابسته جستارون

دچی‌ین

بیرون بگردسن

دچی‌ین
  اینتا بنویشته خله پچوک هسته. ونه گت هاکردن ره همرا، ویکی‌پدیا ره کومک هاکنین.