سومور اتا شهر نوم هسته که فرانسهِ منه لوآر دله دره. اینتا شهر پیی دو للوآر ِشهرستون میون قرار بییته و سال ۲۰۰۶ سرشماری سَره، ۲۸٬۶۵۴ نفر جمعیت داشته.

وابسته جستارون دچی‌ین

منابع دچی‌ین