سن کانتن، ازن اتا شهر نوم هسته که فرانسهِ انه دله دره. اینتا شهر پیکاردی ِشهرستون میون قرار بییته و سال ۲۰۰۶ سرشماری سَره، ۵۶٬۷۹۲ نفر جمعیت داشته.

وابسته جستاروندچی‌ین

منابعدچی‌ین