سن رافائل، ور اتا شهر نوم هسته که فرانسهِ ور (بخش) دله دره. اینتا شهر پروانس آلپ-کوت دازور ِشهرستون میون قرار بییته و سال ۲۰۰۶ سرشماری سَره، ۳۳٬۸۰۴ نفر جمعیت داشته.

وابسته جستاروندچی‌ین

منابعدچی‌ین