سن دیزیه اتا شهر نوم هسته که فرانسهِ اوت مرن دله دره. اینتا شهر شامپانی آردن ِشهرستون میون قرار بییته و سال ۲۰۰۶ سرشماری سَره، ۲۶٬۹۷۲ نفر جمعیت داشته.

وابسته جستاروندچی‌ین

منابعدچی‌ین