مختصات: ‏۴۵″ ۰۲′ ۸۳°غربی ‏۵۳″ ۱۹′ ۴۲°شمالی / عبارتون خطا: < ِعملگر اَمه وسّه آشنا نی‌یه ۴۲٫۳۳۱۳۹جنوب / عبارتی خطا: این کلمه ره نشناسمبی «w»;−۴۲٫۳۳۱۳۹

دیترویت أتا شهر نوم هسه که موتحده ایالات دله دره. وه میشیگان ایالت دلوئه. این شهر امریکا دله معروف به شهر ماشین‌ها هسته.

وابسته جستارون دچی‌ین