دیئپ، سنه مریتیم اتا شهر نوم هسته که فرانسهِ سنه مریتیم دله دره. اینتا شهر نرماندی علیا ِشهرستون میون قرار بییته و سال ۲۰۰۶ سرشماری سَره، ۳۳٬۶۱۸ نفر جمعیت داشته.

وابسته جستاروندچی‌ین

منابعدچی‌ین