دکس، لاند اتا شهر نوم هسته که فرانسهِ لاند دله دره. اینتا شهر ناحیه آکیتن ِشهرستون میون قرار بییته و سال ۲۰۰۶ سرشماری سَره، ۲۰٬۸۱۰ نفر جمعیت داشته.

وابسته جستاروندچی‌ین

منابعدچی‌ین