دول، ژورا اتا شهر نوم هسته که فرانسهِ ژورا (بخش) دله دره. اینتا شهر فرانش-کنته ِشهرستون میون قرار بییته و سال ۲۰۰۶ سرشماری سَره، ۲۴٬۶۰۶ نفر جمعیت داشته.

وابسته جستاروندچی‌ین

منابعدچی‌ین