تونون لبن اتا شهر نوم هسته که فرانسهِ اوت سوآ دله دره. اینتا شهر رون-آلپ ِشهرستون میون قرار بییته و سال ۲۰۰۶ سرشماری سَره، ۳۱٬۲۱۳ نفر جمعیت داشته.

وابسته جستاروندچی‌ین

منابعدچی‌ین