تاشکند أتا شهر نوم هسه اوزبکستون دله دره. ونه قدیمی نوم چاچ بی‌یه.

جوغرافیدچی‌ین

اینتا شهر اوزبکستون شرق دله دره. وه اوزبک‌ئون پایتخت(نیشتنگاء) هسه.

فرهنگدچی‌ین

مازرونی دله اتا اصطلاح دره با عنوان «تا چاچ بوردِن» که چاچ بتونده تاشکند ره معنی هاده. این اصطلاح اون گادر به کار شونه که دِ طرف دعوا نخاهن دعوا ره توم هاکنن.