اپینل اتا شهر نوم هسته که فرانسهِ وزژ (فرانسه) دله دره. اینتا شهر لورن ِشهرستون میون قرار بییته و سال ۲۰۰۶ سرشماری سَره، ۳۴٬۰۱۴ نفر جمعیت داشته.

وابسته جستارون دچی‌ین

منابع دچی‌ین