انومس اتا شهر نوم هسته که فرانسهِ اوت سووآ دله دره. اینتا شهر رون-آلپ ِشهرستون میون قرار بییته و سال ۲۰۰۶ سرشماری سَره، ۲۸٬۵۷۲ نفر جمعیت داشته.

وابسته جستاروندچی‌ین

منابعدچی‌ین