النسون اتا شهر نوم هسته که فرانسهِ اورن دله دره. اینتا شهر نرماندی سفلی ِشهرستون میون قرار بییته و سال ۲۰۰۶ سرشماری سَره، ۲۸٬۴۵۸ نفر جمعیت داشته.

وابسته جستاروندچی‌ین

منابعدچی‌ین