ابوویل اتا شهر نوم هسته که فرانسهِ سم (فرانسه) دله دره. اینتا شهر پیکاردی ِشهرستون میون قرار بییته و سال ۲۰۰۶ سرشماری سَره، ۲۴٬۰۵۲ نفر جمعیت داشته.

وابسته جستارون دچی‌ین

منابع دچی‌ین